Algemene voorwaarden Delise MUSIC

ALGEMENE VOORWAARDEN DELISE MUSIC | 24 NOVEMBER 2021

Let op! Deze algemene voorwaarden omvatten 2 categorieën algemene voorwaarden: 

  • Algemene voorwaarden geldend voor (koop)overeenkomsten in de (web)winkel
  • Algemene voorwaarden geldend voor overeenkomsten van opdracht

De eerste categorie algemene voorwaarden ziet op een overeenkomst waarin u een product van Delise koopt, zoals bijvoorbeeld een cd of merchandise. De tweede categorie algemene voorwaarden ziet op een overeenkomst waarin u een overeenkomst van opdracht met Delise aangaat, zoals wanneer u Delise boekt voor een optreden of de opdracht geeft een lied te schrijven. In dit document behandelen we eerst de algemene voorwaarden geldend voor de (koop)overeenkomsten in de (web)winkel, daarna de algemene voorwaarden geldend voor overeenkomsten van opdracht. 

Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ontstaat er een overeenkomst tussen u als klant en Delise. Alvorens u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, raden wij u aan deze aandachtig door te nemen. Dit kan vervelende situaties achteraf voorkomen. Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@delisemusic.nl.

Algemene voorwaarden geldend voor (koop)overeenkomsten in de (web)winkel

Artikel 1: Definities

Delise music, gevestigd te Baarn, KvK-nummer 66776309 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 

De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. 

Partijen zijn verkoper en koper samen. 

Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen. 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen door of namens verkoper.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

Artikel 3: Betaling

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de (web)winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. 

Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen. 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten op maat zijn gemaakt, gepersonaliseerd.

De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen. 

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten voor zijn rekening.

Zodra de producten retour zijn ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij de koper een e-mail waarin geïnformeerd wordt over de ontvangst van de producten en over de goedkeuring of afwijzing van de terugbetaling.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke terugbetaling wordt toegekend. Elk artikel dat niet langer door ons toedoen in de originele staat verkeert of beschadigd is, of waarvan er onderdelen ontbreken.

Delise zal het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in. 

Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft. 

In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.  

Artikel 8: Onderzoek, reclames

De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.

Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.

Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht

Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.  

Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper. 

Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is. 

Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen. 

Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald. 

In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14: Klachtplicht

De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. 

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Delise is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Algemene voorwaarden geldend voor overeenkomsten van opdracht

Geldend ten aanzien van de overeenkomst van opdracht tussen ‘Delise’ (hierna te noemen ‘artiest’)
en de ‘opdrachtgever’.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van artiest aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een
overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen artiest en de opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de artiest geleverd zal worden.
4. Artiest: Delise, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee de artiest de overeenkomst gesloten heeft,
tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van
‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit
van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912


Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen artiest en
opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen
in, deze algemene voorwaarden zijn voor artiest slechts bindend indien en voor zover deze
door artiest uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Artiest doet een aanbod in de vorm van een offerte. Met opdrachtgever wordt dan ook
afgesproken of het muziekstuk ook op locatie uitgevoerd dient te worden.
2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW,tenzij anders overeengekomen.
3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.
4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum
van verzending door de artiest.
5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)
verandering in de werkzaamheden. Artiest zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op
de hoogte stellen.
6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet artiest een nieuw
aanbod of prijsopgave.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever
dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat artiest werk
verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
3. Artiest houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe
informatie beschikbaar komt die uitvoering voor artiest onaanvaardbaar maken.
4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
Artiest is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te
passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Artiest zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin artiest gebruikelijk werkt.
2. Artiest is gerechtigd een assistent of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze
derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3. Artiest spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande
omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.
4. Indien is gekozen voor een opname van een compositie, levert artiest de geluidsopnamen en
digitale songtekst af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit binnen de
tussen artiest en opdrachtgever overeengekomen termijn.
5. Extra nabewerking is mogelijk na overleg en tegen aanvullende betaling.
6. In geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van artiest, waardoor artiest niet in
staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de overeenkomst worden ontbonden.
Eventuele gedane betalingen zullen aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

1. Indien met artiest is afgesproken dat de muziek door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt
het volgende. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor artiest zo gunstig
mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
2. Indien met artiest is afgesproken dat de muziek door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt
het volgende. Opdrachtgever is verplicht voor geschikte geluidsapparatuur en –behoren te
zorgen, tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk
is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet
uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan artiest, waaronder docht
niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers.
4. Opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen in het verschaffen van correcte informatie
die artiest nodig heeft om het werk uit te kunnen voeren.
5. Indien met artiest is afgesproken dat de muziek door artiest op locatie uitgevoerd wordt, geldt
het volgende. Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens de uitvoering hinderlijke
handelingen plegen.

Artikel 7. Opnames van het muziekstuk

1. Opnames van een muziekstuk worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van artiest ontworpen.
Artiest beslist uiteindelijk welke door opdrachtgever aangeleverde informatie bruikbaar is voor
het muziekstuk.
2. Na overleg over het te componeren muziekstuk, krijgt opdrachtgever eerst een eerste
gedeelte van de compositie toegestuurd van artiest. Is opdrachtgever hierover tevreden, dan
zal artiest de compositie verder afmaken. De demo hiervan stuurt artiest naar opdrachtgever
toe. Is opdrachtgever hierover tevreden, dan zal artiest de compositie definitief maken.
Opdrachtgever mag maximaal 3 keer kosteloos wijzigingen in het ontwerp laten doorvoeren,
tenzij anders afgesproken.
3. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert artiest een nieuw
conceptontwerp, tenzij een andere termijn is afgesproken.
4. Binnen 14 dagen na levering van het conceptontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven
op het ontwerp, althans wijzigingen door te geven. Wanneer artiest binnen 14 dagen geen
terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft
ontvangen, beschouwd artiest dit als akkoord op het ontwerp en zal artiest de opnames van
het muziekstuk definitief maken.
5. Na bestelling worden de opnames van het muziekstuk binnen ongeveer 3 weken geleverd,
tenzij anders overeengekomen. Artiest maakt melding van langere levertijd, wanner daar
sprake van is.
6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering per e-mail. Dit geldt voor zowel de
opnames van het muziekstuk als voor de digitale versie van de songtekst.

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de artiest gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent artiest een
redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. A.Indien aannemelijk is dat artiest hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal artiest dit doorberekenen aan opdrachtgever. De
uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door artiest
gehanteerde prijzen.
4. Alle door artiest genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen en/of
aangegeven in de offerte.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Artiest zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur
sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht. Betaling dient
uiterlijk plaats te vinden op de uiterste betaaldatum genoemd op de factuur, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 10. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de artiest, nadat
opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de
opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wil beëindigen – zolang dit nog langer is dan
een maand voor datum opdracht -, is opdrachtgever verplicht de door artiest gemaakte
onkosten te vergoeden. Voor de opmaak van een schriftelijk goedgekeurde offerte en
bijbehorend klantcontact wordt €50,– excl. BTW gerekend. Voor het al geschreven onderdeel
van een liedje wordt €100,– excl. BTW gerekend.
3. Tenzij anders overeengekomen, dient opdrachtgever 25% van de factuur te betalen, indien
deze een maand voor uitvoering van de opdracht, de opdracht annuleert en onmogelijkheid
van de uitvoering van de opdracht te wijten is aan opdrachtgever. Annuleert opdrachtgever de
opdracht binnen twee weken voor datum opdracht, dan is opdrachtgever 50% verschuldigd
van het overeengekomen tarief. Annuleert opdrachtgever de opdracht binnen 1 week voor
datum opdracht, dan is opdrachtgever 75% van het tarief verschuldigd.
4. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht
verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijk is, is artiest gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
5. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de
in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of
producten, waaronder doch niet uitsluitend de opnames van het muziekstuk.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is artiest gerechtigd de prijs hierop aan
te passen en te verhogen.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande
factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere
ingebrekestelling door artiest.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk
binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de artiest. Klachten over
geleverde producten dienen uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van deze producten
schriftelijk te worden voorgelegd aan artiest.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het
werk van artiest, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van
de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij artiest. De artiest blijft te
allen tijde eigenaar van het werk, tenzij anders overeengekomen.
3. Artiest is dan ook ten allen tijde gerechtigd de compositie naar eigen believen aan te passen
en voor andere doeleinden te gebruiken.
4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de
huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgever mag de opnames van het muziekstuk voor eigen gebruik verveelvoudigen.
Opdrachtgever mag daarbij het muziekstuk echter niet wijzigen of bewerken.
6. Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van het muziekwerk op social
media, mits onder naamsvermelding van artiest.
7. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan
derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van artiest, zoals vermeld in artikel 25 Aw in
acht te nemen.
9. Elk gebruik van een werk van de artiest dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als
een inbreuk op het auteursrecht van artiest.
10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van artiest, rekent artiest drie
maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de
geleden schade.
11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de artiest.

Artikel 13. Portretrecht
1. De artiest houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele
doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio,
social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Artiest is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld aan de zijde van de artiest of diens vertegenwoordigers.
2. Artiest is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de
bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
3. Artiest is niet aansprakelijk voor kwaliteitsafwijkingen door gebruik van eigen
geluidsapparatuur.
4. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Artiest houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door artiest aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum
waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar
blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen artiest en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassin