Privacybeleid

Privacyverklaring Delise

Voor Delise (KvK: 66776309) is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonsgegevens waar wij de beschikking over krijgen, worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en voor welke doeleinden wij dat doen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018
Bij onze verzameling en verwerking houden wij ons aan de eisen die de
privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;
● onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
● u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken, in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
● passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
● uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u als gebruiker, bijvoorbeeld via onze
website, www.delise.nl en www.delisemusic.nl worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden via onze website en persoonlijk (e-mail)contact verwerkt:
● indien noodzakelijk; NAW-gegevens;
● e-mailadres;
● telefoonnummer;
● trouwdatum;
● takenlijst voor de planning van de invulling van het optreden;
● indien noodzakelijk; budget voor de muziek;
● indien noodzakelijk; geschatte uitgaven voor de muziek;
● beoordelingen die u publiceert;
● indien noodzakelijk; NAW- en contactgegevens van genodigden, en of het een kind betreft;
● betaalgegevens;
● factuurgegevens;
● geslacht;
● naam en geslacht partner;
● indien noodzakelijk; IP-adres;
● indien noodzakelijk; Facebook ID / Google ID.

De verzamelde persoonsgegevens die niet langer nodig zijn zullen door ons worden verwijderd. Wij verwerken de bovenstaande persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Delise en voor de volgende doeleinden:

 • het verzorgen van een muzikaal optreden tijdens een door u georganiseerd evenement en/of het schrijven van een muziekstuk in opdracht van u en/of de verkoop van producten uit de webshop van www.delise.nl en www.delisemusic.nl
 • Informatie aanvragen
  Voor elk van de via ons aangeboden diensten en producten kunt u meer informatie aanvragen. Om deze informatie aan u toe te kunnen zenden, verwerken wij uw voor- en achternaam, e-mailadres en wanneer nodig uw telefoonnummer.
 • Aanschaffen van diensten en/of producten
  Het is mogelijk om via onze website diensten en producten die aangeboden worden, aan te schaffen. Om de overeenkomst te kunnen sluiten verwerken wij hiervoor uw NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en betaalgegevens, factuurgegevens, en wanneer nodig trouwdatum en trouwlocatie. Wij gebruiken informatie over de door u aangevraagde en afgenomen producten en diensten, om deze diensten en/of producten op een deugdelijke manier aan u te kunnen leveren.
 • Delen van ervaringen
  Na afloop van de dienst, benadert Delise u desgewenst voor een review. In overleg met u wordt deze review op de websites www.delise.nl en www.delisemusic.nl geplaatst. In overleg met u wordt daarbij ook uw voornaam genoemd.
 • Beveiliging van persoonsgegevens
  Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Wij gebruiken daarvoor de beveiligde omgeving van WordPress (www.delise.nl) en Webmail (www.delise.nl) en een beveiligd e-mailadres. Uw gegevens worden lokaal op een beveiligde omgeving opgeslagen en met strikte geheimhouding behandeld. Medewerkers zijn uiteraard niet bevoegd met derden te communiceren over uw persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is om onze dienst te kunnen leveren, bijvoorbeeld voor overleg met een leverancier (bijvoorbeeld de trouwlocatie) over de invulling van het optreden. Ook kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik (van onze site) kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
● u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken;
● u kunt bezwaar indienen tegen de verwerking;
● u kunt een overzicht, in een gangbaar formaat, opvragen van de gegevens die we
van u verwerken;
● u kunt een verzoek indienen tot correctie of verwijdering van de gegevens wanneer deze onjuist of niet (meer) relevant zijn, of om de verwerking van de gegevens te beperken.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens onder aan
deze privacyverklaring.
Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van u, maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

Per e-mail:
info@delisemusic.nl
Per telefoon:
0649894322
Per post:
Delise
t.a.v. Delise
Meeuwenweide 2
3742 XT Baarn